اسامی اعضاء تیم را ذکر بفرمایید.(هر تیم چهار نفر که دو نفر به عنوان سخنران در کرسی های آزاد اندیشی و دو نفر به عنوان پژوهشگر تیم می باشند)
مشخصات نفر اول( سرگروه و سخنران اول):
مشخصات نفر دوم(سخنران دوم):
مشخصات نفر سوم(پژوهشگر اول):
مشخصات نفر چهارم(پژوهشگر دوم):