معرفی پرسنل فرهنگی

 

               سمت

نام ونام خانوادگی

             مدیر فرهنگی

 

          رئیس اداره  فرهنگی

سمانه امیدی

        رئیس اداره امورفوق برنامه

کیومرث امیرطاهری

      کارشناس کانون ها و جشنواره ها –کارشناس ساعت   فرهنگی

طاهره محمودی

 کارشناس شورای فرهنگی بیمارستان ها-  دبیر قرارگاه فرهنگی جوانی جمعیت – مسئول رسانه

صدیقه رهگشای

    کارشناس انجمن علمی - کارشناس نشریات-کارشناس رابطین فرهنگی  

مریم قاسمی

         کارشناس قرآنی

 

     کارشناس تشکل ها-کارشناس فرهنگی خوابگاه پسران –کارشناس اردوها

سعید دارسنج

 

برای ارتباط با کارشناسان می توانید با شماره  تماس 09933816366

حاصل نمایید