بلوار شهیدچمران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، طبقه سوم، معاونت دانشجوئی و فرهنگی

33333287

33335392

فاکس : 33340317

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

"

33317338

اداره امور خوابگاه ها

بلوار امام حسین (ع) - روبروی باشگاه رفاه کارگران- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -طبقه فوقانی سلف سرویس مرکزی

33317344

اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

بلوار شهیدچمران، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، طبقه سوم، معاونت دانشجوئی و فرهنگی

33317337

شورای انضباطی

"

33340323

اداره نقلیه

"

33338287

اداره رفاه

بلوار امام حسین (ع) - روبروی باشگاه رفاه کارگران- پردیس دانشگاه علوم پزشکی - اداره تغذیه دانشجویی

33710444

33710445

اداره تغذیه

بلوار امام حسین (ع) - روبروی باشگاه رفاه کارگران- پردیس دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان اداری دانشکده پزشکی

33710443

اداره مشاوره

   

 

رسالت شمالی- کوچه شهید زیبارو

33670385

خوابگاه کوثر

رسالت شمالی- نبش کوچه شهیدزیبارو

33675530

خوابگاه نرگس

بلوار امام حسین (ع) - روبروی مهرگان - ابتدای بلوار جهان آرا

33755402

خوابگاه زینبیه

بلوار امام حسین (ع) - روبروی باشگاه رفاه کارگران- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 

خوابگاه شهیدمطهری