قوانین و مقررات فرهنگی

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ذیل قابل دسترس است.


دستورالعمل داوری جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی برگزاری انتخابات شورای مرکزی و کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت

آیین نامه فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های اسلامی دانشجویان علوم پزشکی

دستورالعمل اجرایی فعالیت کانون‌های فرهنگی و دانشجویی

دستورالعمل فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی

آیین نامه برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه