اداره امور فرهنگي و فوق برنامه

این اداره مسئولیت تعامل، هماهنگی و تطابق کلیه فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه را به عهده داشته و ضمن ایجاد رغبت و تشویق دانشجویان، انسجام و سامان بخشیدن برنامه های مختلف، رسالت خویش را با هدف ترویج فرهنگ و ارزش های اسلام ناب محمدی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و بیشینه نمودن تمدن درخشان ایرانی در سطح دانشگاه انجام می دهد .

 

معرفي اداره امور فرهنگي و فوق برنامه

 

كارمندان اداره امور فرهنگي و فوق برنامه

 

كانون ها و تشكل هاي دانشجوئي