اداره امور خوابگاه ها

اداره امور خوابگاه ها يكي از ادارات تابعه مديريت دانشجوئي بوده و وظيفه اصلي آن برنامه ريزي جهت ارائه خدمات خوابگاهي به دانشجويان غيربومي در چارچوب مقررات موجود مي باشد.

اداره امور خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با هدف فراهم سازي مكاني امن و آسوده جهت اقامت دانشجويان غيربومي، سعي در ايجاد بستري مناسب در راستاي كمك به رشد و تعالي همه جانبه دانشجويان در طول ايام تحصيل دارد.

مجموعه خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان شامل 5 خوابگاه در بخش خواهران و 3 خوابگاه در بخش برادران و 1 خوابگاه در بخش متأهلين مي باشد.

 

اهم وظايف اداره امور خوابگاه ها

 

كارمندان اداره امور خوابگاه ها

 

خوابگاه هاي تحت پوشش

 

فرايند ثبت نام و واگذاري خوابگاه