صفحه اصلی > تماس با ما 

دفتر معاونت بلوار شهيدچمران، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، طبقه سوم، معاونت دانشجوئي و فرهنگي

33333287

33335392

فاكس : 33340317

اداره امور خوابگاه ها "
33317338
اداره امور فرهنگي و فوق برنامه "
33317344
شوراي انضباطي "
33317337
اداره نقليه "
33340323
اداره رفاه "
33338287
اداره تغذيه بلوار امام حسين (ع) - روبروي باشگاه رفاه كارگران- پرديس دانشگاه علوم پزشكي

33710444

33710445

اداره مشاوره " 33710443
استخر علوي چهارراه مرادي - جنب دبستان دانشگاه علوم پزشكي- استخر علوي 32221967
خوابگاه كوثر رسالت شمالي- كوچه شهيد زيبارو 33670385
خوابگاه نرگس رسالت شمالي- نبش كوچه شهيدزيبارو 33675530
خوابگاه زينبيه بلوار امام حسين (ع) - روبروي مهرگان - ابتداي بلوار جهان آرا 33755402
خوابگاه شهيدمطهري بلوار علي ابن ابيطالب (ع)- جنب مخابرات امام حسن (ع) 33701926