صفحه اصلی > آرشیو خبر 


اسامی کاندیدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام شد
 
انتخابات شورای صنفی

اسامی کاندیدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام شد


به گزارش مفدا هرمزگان ؛ مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این ارتباط گفت: انتخابات مطابق آیین‌نامه شورای صنفی صورت می گیرد.

رضا سهرابی گفت: خوابگاه زینبیه و نرگس به علت عدم حضور دانشجودر حال حاضر انتخابات مطابق آیین نامه صورت نمی گیرد.

سهرابی افزود: خوابگاه دخترانه بندرلنگه نیز به دلیل عدم متقاضی در حال حاضر انتخابات برگزار نمی شود.

وی یاد آور شد: سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۸  زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی مشخص گردیده است، درصورت هرگونه تغییر در زمان برگزاری از طریق پایگاه خبری مفدا اطلاع رسانی می‌گردد.

خوابگاه کوثر:

نام ونام خانوادگی                                       شماره دانشجویی                    رشته تحصیلی                       واحد صنفی درخواستی

 1. محدثه شرفی                                          ۹۷۱۰۰۱۱۱۰۱۱۳                    مامایی                                     خوابگاه کوثر
 2. معصومه واضح                                        ۹۷۱۰۰۱۰۱۰۱۴۲                    پرستاری                                 خوابگاه کوثر
 3. سمیرا مالک                                            ۹۸۱۰۰۱۰۱۰۱۴۳                    پرستاری                                 خوابگاه کوثر
 4. مریم کمالی                                             ۹۷۱۰۰۱۰۱۰۱۲۸                    پرستاری                                 خوابگاه کوثر
 5. نسرین زمانیان                                        ۹۸۲۰۰۱۴۱۰۱۱۸                    پزشکی                                   خوابگاه کوثر
 6. فریبا حبیبی                                            ۹۵۱۰۰۱۵۱۰۱۰۴                    دندان پزشکی                         خوابگاه کوثر
 7. سمیه پلوی                                             ۹۸۱۰۰۱۴۱۰۱۱۳                    پزشکی                                   خوابگاه کوثر
 8. فاطمه شجاعیان                                       ۹۷۱۰۰۳۹۱۰۱۱۵                    بهداشت عمومی                       خوابگاه کوثر
 9. فاطمه کرمی                                           ۹۷۱۰۰۳۹۱۰۱۲۲                    بهداشت عمومی                       خوابگاه کوثر
 10. نیکتا پارسا                                              ۹۶۱۰۰۱۴۱۰۱۰۵                    پزشکی                                   خوابگاه کوثر
 11. سیده فاطمه اسحاق حسینی                      ۹۸۱۰۰۴۳۱۰۱۰۱                    علوم آزمایشگاهی                    خوابگاه کوثر
 12. فاطمه رنجبری                                       ۹۸۱۰۰۱۱۱۰۱۱۴                    مامایی                                     خوابگاه کوثر
 13. ملیکا قربانی                                           ۹۷۱۰۰۴۳۱۰۱۲۱                    علوم آزمایشگاهی                    خوابگاه کوثر
 14. آمنه دست باز                                         ۹۷۱۰۰۴۲۱۰۱۰۶                    اتاق عمل                                 خوابگاه کوثر
 15. زهراخوشبخت                                        ۹۷۱۰۰۳۹۱۰۱۱۳                    بهداشت عمومی                       خوابگاه کوثر
 16. زهرا قره چای                                        ۹۷۱۰۰۴۱۱۰۱۲۰                    رادیولوژی                               خوابگاه کوثر

خوابگاه ولیعصر(عج) مجردی

نام ونام خانوادگی                                شماره دانشجویی              رشته تحصیلی              واحد صنفی درخواستی

 1. محمد شیرگیر                                ۹۴۲۰۰۱۴۱۰۱۱۵              پزشکی                          خوابگاه ولی عصر مجردی
 2. حمید خوری                                   ۹۴۱۰۰۱۴۱۰۱۲۵              پزشکی                          خوابگاه ولی عصر مجردی
 3. صلاح الدین امامی                            ۹۴۱۰۰۱۴۱۰۱۰۸              پزشکی                          خوابگاه ولی عصر مجردی
 4. امیرمحمد خلیلی                             ۹۴۱۰۰۱۴۱۰۱۲۴              پزشکی                          خوابگاه ولی عصر مجردی

خوابگاه ولیعصر (عج) متاهلین

نام ونام خانوادگی                                 شماره دانشجویی                رشته تحصیلی                 واحد صنفی درخواستی

 1. محمد نوری                                     ۹۴۱۰۰۱۴۱۰۱۷۳                پزشکی                             خوابگاه ولی عصر متاهلی
 2. محمد گندمکار                                ۹۷۱۰۰۱۴۱۰۱۶۴                پزشکی                             خوابگاه ولی عصر متاهلی
 3. محمد ابراهیم مرادی                        ۹۴۱۰۰۱۴۱۰۱۵۹                پزشکی                             خوابگاه ولی عصر متاهلی

خوابگاه برادران پرستاری بندرلنگه

 1. نام ونام خانوادگی                         شماره دانشجویی                        رشته تحصیلی                      واحد صنفی درخواستی
 2. امیر آزادی                                   ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۰۲                 پرستاری                             خوابگاه برادران پرستاری بندرلنگه
 3. سید محمدجواد اسماعیلی              ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۰۳                 پرستاری                             خوابگاه برادران پرستاری بندرلنگه
 4. سامان کرمی                                 ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۲۱                 پرستاری                             خوابگاه برادران پرستاری بندرلنگه

خوابگاه دخترانه ریحانه:

 1. نام ونام خانوادگی             شماره دانشجویی                    رشته تحصیلی                  واحد صنفی درخواستی
 2. نادیا محمدی                       ۹۵۲۰۰۳۱۳۰۱۴۵                        پزشکی                            خوابگاه ریحانه
 3. مینا حمیدی                        ۹۵۲۰۰۳۱۳۰۱۱۲                پزشکی                            خوابگاه ریحانه
 4. مریم خدادوست                  ۹۸۲۰۰۱۴۴۰۱۰۹                پزشکی                            خوابگاه ریحانه
 5. سیده فاطمه موسوی             ۹۷۲۰۰۳۱۳۰۱۶۲                پزشکی                            خوابگاه ریحانه

خوابگاه شهید مطهری:

نام ونام خانوادگی                             شماره دانشجویی                    رشته تحصیلی                       واحد صنفی درخواستی

 1. امیرحسین کریمی                    ۹۷۱۰۰۱۰۱۰۱۲۷                  پرستاری                             خوابگاه شهید مطهری
 2. محمدامین عباس زاده               ۹۸۱۰۰۴۲۱۰۱۱۶                  اتاق عمل                             خوابگاه شهید مطهری
 3. بهنام حاجی زاده مال آخوند       ۹۷۱۰۰۳۴۱۰۱۰۶                  مهندسی بهداشت حرفه ای      خوابگاه شهید مطهری
 4. محمدرضا رضوی                     ۹۸۱۰۰۱۰۱۰۱۰۹                  پرستاری                             خوابگاه شهید مطهری
 5. محمدامین محبی نودز               ۹۸۱۰۰۴۲۱۰۱۲۲                  اتاق عمل                             خوابگاه شهید مطهری
 6. محمد صدیق قاسمی                 ۹۷۱۰۰۴۰۱۰۱۲۱                  هوشبری                              خوابگاه شهید مطهری
 7. اسد مقدس                            ۹۷۱۰۰۴۲۱۰۱۲۰                  اتاق عمل                             خوابگاه شهید مطهری
 8. حسام پیشه ور پور                   ۹۵۱۰۰۱۶۱۰۱۰۴                  داروسازی                            خوابگاه شهید مطهری
 9. مصعب اسال                           ۹۸۱۰۰۱۶۱۰۱۰۴                  داروسازی                            خوابگاه شهید مطهری
 10. رضا آبرود                             ۹۸۱۰۰۴۱۱۰۱۰۱                  رادیولوژی                            خوابگاه شهید مطهری
 11. حسن پذیرفته                         ۹۶۱۰۰۱۴۱۰۱۰۷                  پزشکی                               خوابگاه شهید مطهری
 12. مهرشاد خلفی                         ۹۷۱۰۰۴۱۱۰۱۰۹                  رادیولوژی                            خوابگاه شهید مطهری
 13. محمدتقی نیا                           ۹۷۱۰۰۱۴۱۰۱۲۱                  پزشکی                               خوابگاه شهید مطهری
 14. میلاد جعفری                          ۹۷۱۰۰۱۶۱۰۱۰۸                  داروسازی                            خوابگاه شهید مطهری

دانشکده پیراپزشکی:

نام ونام خانوادگی           شماره دانشجویی              رشته تحصیلی                            واحد صنفی درخواستی

 1. علیرضا مرادی                    ۹۸۱۰۰۴۱۱۰۱۲۹          رادیولوژی                                 دانشکده پیراپزشکی
 2. محمدامین وطن پرست         ۹۸۱۰۰۴۳۱۰۱۳۲          علوم آزمایشگاهی                        دانشکده پیراپزشکی
 3. ماندانا سروری                    ۹۷۱۰۰۴۸۱۰۱۱۸          فناوری اطلاعات سلامت                دانشکده پیراپزشکی
 4. آیدا خوش دامن                 ۹۹۱۰۰۴۳۱۰۱۱۱                  علوم آزمایشگاهی                        دانشکده پیراپزشکی
 5. فاطمه  زارعی                     ۹۸۱۰۰۴۱۱۰۱۱۷          رادیولوژی                                 دانشکده پیراپزشکی
 6. علیرضا عکاف                   ۹۷۱۰۰۴۱۱۰۱۱۷          رادیولوژی                                 دانشکده پیراپزشکی
 7. حدیثه اکبری                     ۹۷۱۰۰۴۸۱۰۱۰۱          فناوری اطلاعات سلامت                دانشکده پیراپزشکی
 8. صفاقاسمیان                       ۹۹۱۰۰۴۸۱۰۱۲۳                  فناوری اطلاعات سلامت                دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پرستاری بندرلنگه

نام ونام خانوادگی                                      شماره دانشجویی      رشته تحصیلی            واحد صنفی درخواستی

 1. عرفان احمدیان                                    ۹۸۱۰۰۵۰۱۰۱۰۳      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 2. کامران مهدی پور                                 ۹۸۱۰۰۵۰۱۰۱۲۲      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 3. محمدجواد حیدری                               ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۰۶      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 4. حبیب الله استاد                                    ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۲۵      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 5. محمد روئین تن                                   ۹۹۱۰۰۵۰۱۰۱۱۹      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 6. زهرا رضائی                                         ۹۹۱۰۰۵۰۱۰۱۱۷      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 7. سیامک سلیمانی                                   ۹۹۱۰۰۵۰۱۰۱۲۲      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 8. عطرین صفا                                          ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۱۷      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 9. سارا زارعی                                          ۹۷۱۰۰۵۰۱۰۱۱۴      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه
 10. مینا قیصری                                         ۹۸۱۰۰۵۰۱۰۱۱۸      پرستاری                      دانشکده پرستاری بندرلنگه

دانشکده پرستاری و مامایی:

نام ونام خانوادگی                                      شماره دانشجویی         رشته تحصیلی            واحد صنفی درخواستی

 1. سینا شجاعی                                         ۹۸۱۰۰۴۲۱۰۱۱۵         اتاق عمل                      دانشکده پرستاری و مامایی
 2. رضاکریمی پور                                     ۹۸۱۰۰۱۰۱۰۱۴۲         پرستاری                      دانشکده پرستاری و مامایی
 3. آریا خرم روز                                       ۹۸۱۰۰۴۲۱۰۱۱۱         اتاق عمل                      دانشکده پرستاری و مامایی
 4. مصطفی خردو                                      ۹۷۱۰۰۱۰۱۰۱۱۵         پرستاری                      دانشکده پرستاری و مامایی
 5. فاطمه فلاحت                                       ۹۹۱۰۴۴۲۱۰۱۱۷         اتاق عمل                      دانشکده پرستاری و مامایی
 6. فواد افاضل                                           ۹۸۲۰۰۱۰۱۰۱۰۴         پرستاری                      دانشکده پرستاری و مامایی
 7. محمدامین نجفی                                   ۹۸۱۰۰۴۰۱۰۱۲۹         هوشبری                      دانشکده پرستاری و مامایی
 8. کسری عنبرستانی                                ۹۸۱۰۰۱۰۱۰۱۳۳         پرستاری                      دانشکده پرستاری و مامایی
 9. ضیاءالدین سلیمی پور                           ۹۷۱۰۰۴۲۱۰۱۱۱         اتاق عمل                      دانشکده پرستاری و مامایی
 10. محدثه احمدی                                      ۹۸۱۰۰۱۱۱۰۱۰۱         مامایی                          دانشکده پرستاری و مامایی
 11. فاطمه داس مه                                     ۹۷۲۰۰۱۰۱۰۱۱۶         پرستاری                      دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پزشکی:

 1. علی رحیمی                                                                     ۹۶۱۰۰۱۴۱۰۱۲۴                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 2. پارسا زینیا                                                                      ۹۶۱۰۰۱۴۱۰۱۲۸                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 3. یاشار فلاحتی                                                                   ۹۶۱۰۰۱۴۱۰۱۳۸                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 4. مصیب پیوند                                                                   ۹۸۲۰۰۱۴۱۰۱۰۸                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 5. پری ناز صفایی                                                                ۹۹۱۰۰۱۴۱۰۱۳۰                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 6. سید حسین اسدی یوسف آباد                                          ۹۵۲۰۰۳۱۳۰۱۰۱                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 7. محمدمهدی تردست                                                        ۹۵۲۰۰۳۱۳۰۱۰۷                       پزشکی                        دانشکده پزشکی
 8. مجید جلیل                                                                     ۹۷۱۰۰۱۴۱۰۱۲۶                       پزشکی                        دانشکده پزشکی

دانشکده داروسازی:

نام ونام خانوادگی                               شماره دانشجویی                     رشته تحصیلی                       واحد صنفی درخواستی

 1. سیدعلی افتد                                 ۹۷۱۰۰۱۶۱۰۱۰۵                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 2. آتنا باوفای خرق                            ۹۸۱۰۰۱۶۳۰۱۰۳                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 3. فاطمه دهقانی اشکذری                   ۹۶۱۰۰۱۶۳۰۱۰۷                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 4. مجید سیفی                                   ۹۸۱۰۰۱۶۱۰۱۲۷                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 5. مهدیه مرسلی                                ۹۷۱۰۰۱۶۱۰۱۳۰                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 6. زهراکاردان                                   ۹۶۱۰۰۱۶۱۰۱۲۷                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 7. مهدی نیساری                               ۹۶۱۰۰۱۶۱۰۱۳۳                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 8. الناز رضوان نژاد کرمانی                 ۹۸۱۰۰۱۶۱۰۱۲۴                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 9. علی خوشتراش                              ۹۹۱۰۰۱۶۱۰۱۰۳                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 10. عباس نجفی                                  ۹۹۱۰۰۱۶۱۰۱۲۵                     داروسازی                               دانشکده داروسازی
 11. محمد محامدی                               ۹۹۱۰۰۱۶۱۰۱۱۹                     داروسازی                               دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی:

نام ونام خانوادگی                                     شماره دانشجویی                    رشته تحصیلی                    واحد صنفی درخواستی

 1. محمد جاسمی                                      ۹۷۱۰۰۳۳۳۰۱۰۱                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 2. علی جمالی                                          ۹۷۱۰۰۳۳۳۰۱۰۲                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 3. علی نگهدار                                         ۹۸۱۰۰۱۵۱۰۱۲۶                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 4. احسان حسین پور                               ۹۵۱۰۰۱۵۱۰۱۰۵                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 5. عباس عمادی                                      ۹۶۱۰۰۱۵۱۰۱۲۱                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 6. یوسف حسینی                                     ۹۷۱۰۰۱۵۱۰۱۰۷                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 7. حمید شریف زاده                                ۹۷۱۰۰۱۵۱۰۱۱۳                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 8. امیر حسین مبارکی                               ۹۹۱۰۰۱۵۴۰۱۴۸                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 9. سید حسین رودباری زاده                     ۹۵۱۰۰۱۵۱۰۱۱۱                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 10. علیرضا سودائی زاده                            ۹۶۱۰۰۱۵۱۰۱۳۲                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 11. شایگان خندان                                    ۹۶۱۰۰۱۵۰۱۱۱                       دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی
 12. یاسمن مهاجری                                   ۹۷۱۰۰۳۳۳۰۱۱۴                    دندان پزشکی                      دانشکده دندانپزشکی

دانشکده بهداشت:

نام ونام خانوادگی                                               شماره دانشجویی                       رشته تحصیلی                     واحد صنفی درخواستی

 1. کوثر صالحی                                                          ۹۸۱۰۰۲۸۱۰۱۲۳                       بیولوژی                                دانشکده بهداشت
 2. فاطمه زهرا قربانی                                                 ۹۸۱۰۰۳۹۱۰۱۲۴                       بهداشت عمومی                      دانشکده بهداشت
 3. رضا مهرابی                                                           ۹۸۱۰۰۳۲۱۰۱۳۱                       بهداشت محیط                      دانشکده بهداشت
 4. علی بارانی                                                             ۹۸۱۰۰۲۴۱۰۱۰۶                       بهداشت حرفه ای                   دانشکده بهداشت
 5. امیرحسین کریمی                                                  ۹۸۱۰۰۳۲۱۰۱۲۶                       بهداشت محیط                       دانشکده بهداشت
 6. بهنیا باقری                                                           ۹۷۱۰۰۳۲۱۰۱۰۵                       بهداشت محیط                       دانشکده بهداشت
 7. ریحانه شهسواری                                                   ۹۹۱۰۰۲۴۱۰۱۱۴                       بهداشت حرفه ای                   دانشکده بهداشت
 8. ستاره آراسته                                                        ۹۸۱۰۰۳۸۱۰۱۰۳                       بیولوژی                                دانشکده بهداشت
 9. زهرا اکبرزاده                                                        ۹۷۱۰۰۳۸۱۰۱۰۳                       بیولوژی                                دانشکده بهداشت
 10. فرزانه ترخوانه                                                      ۹۹۱۰۰۳۲۱۰۱۰۶                       بهداشت محیط                      دانشکده بهداشت
 11. معظمه صفی پور                                                    ۹۷۱۰۰۳۴۱۰۱۱۲                       بهداشت حرفه ای                   دانشکده بهداشت

دستیاران:

نام ونام خانوادگی                             شماره دانشجویی                    رشته تحصیلی                       واحد صنفی درخواستی

 1. علی بذرام                              ۹۸۱۱۱۱۵۱۰۳۰۱                  بیماریهای داخلی                    دستیاران
 2. نیما رحیمی پطرودی                ۹۸۱۱۱۲۳۱۰۳۰۱                  بیماریهای داخلی                    دستیاران

تاریخ درج خبر : 1400/04/03  |  کد خبر : ٢٣١٨٨ | تعداد نمایش خبر : 481
 

 


خروج