كارمندان اداره رفاه دانشجوئي

رئيس اداره رفاه دانشجوئي  
نام و نام خانوادگي : فاطمه جعفري
تحصيلات : ليسانس
نوع استخدام : قراردادي
سابقه كاري: 21 سال

كارشناس اداره رفاه دانشجوئي

نام و نام خانوادگي : راضيه رادمحمدي
تحصيلات : ليسانس