كلاس هاي ورزشي فوق برنامه

 

سالن چندمنظوره پردیس دانشگاه

روزهای هفته

20- 18:30

 23 - 20:30

00:30 - 23

شنبه

والیبال دانشجویان دختر

کارکنان

-

یکشنبه

فوتسال دانشجویان دختر

شرکت صنایع نفت

دانشجویان پزشکی

دوشنبه

والیبال دانشجویان دختر

کارکنان

-

سه شنبه

فوتسال دانشجویان دختر

شرکت  صنایع نفت

دانشجویان پزشکی

چهارشنبه

والیبال دانشجویان دختر

کارکنان

کارکنان پزشکی و دندانپزشکی

پنجشنبه

فوتسال دانشجویان دختر

شرکت  صنایع نفت

دانشجویان پزشکی

جمعه

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالن ورزشی خوابگاه کوثر

روزهای هفته

19:30 - 18

21:30 - 20

شنبه

ایروبیک

ایروبیک

یکشنبه

فوتبال دستی

تنیس روی میز

دوشنبه

ایروبیک

ایروبیک

سه شنبه

فوتبال دستی

تنیس روی میز

چهارشنبه

ایروبیک

ایروبیک

پنجشنبه

فوتبال دستی

تنیس روی میز

جمعه

-

-

 

سالن ورزشی شریعتی

روزهای هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

20-18

22-20

30/23-22

شنبه

کلاس های

 تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

فوتسال کارکنان تیم منتخب برادران

فوتسال  دندانپزشکی

یکشنبه

کلاس های

 تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

آمادگی جسمانی

فوتسال بانوان کارمند

والیبال بانوان کارمند

والیبال منتخب برادران کارمند

فوتسال  کارکنان پزشکی

دوشنبه

کلاس های

 تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

فوتسال کارکنان تیم منتخب  برادران

فوتسال کارکنان مرکز بهداشت

سه شنبه

کلاس های

 تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

آمادگی جسمانی

فوتسال بانوان کارمند

والیبال بانوان کارمند

والیبال منتخب برادران کارمند

فوتسال کارکنان

معاونت آموزشی

چهارشنبه

کلاس های

 تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

فوتسال کارکنان تیم منتخب برادران

فوتسال کارکنان شهید محمدی

پنجشنبه

کلاس های

تربیت بدنی

کلاس های تربیت بدنی

قرارداد آزاد

فوتسال بانوان کارمند

والیبال بانوان کارمند

والیبال منتخب برادران کارمند

فوتسال کارکنان

بیمارستان کودکان

جمعه

- -

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

قرارداد آزاد

 

سالن تنیس روی میز پردیس دانشگاه

روزهاي هفته

20- 18

22- 20

شنبه

تنیس روی میز بانوان

تنیس روی میز آقایان

يكشنبه

تنیس روی میز آقایان

تنیس روی میز آقایان

دوشنبه

تنیس روی میز بانوان

تنیس روی میز آقایان

سه شنبه

تنیس روی میز آقایان

تنیس روی میز آقایان

چهارشنبه

تنیس روی میز بانوان

تنیس روی میز آقایان

پنجشنبه

تنیس روی میز آقایان

تنیس روی میز آقایان

جمعه

-

-

 

سالن فوتبال دستی پردیس دانشگاه

روزهاي هفته

20- 18

22- 20

شنبه

فوتبال دستی بانوان

فوتبال دستی آقایان

يكشنبه

فوتبال دستی آقایان

فوتبال دستی آقایان

دوشنبه

فوتبال دستی بانوان

فوتبال دستی آقایان

سه شنبه

فوتبال دستی آقایان

فوتبال دستی آقایان

چهارشنبه

فوتبال دستی  بانوان

فوتبال دستی آقایان

پنجشنبه

فوتبال دستی آقایان

فوتبال دستی آقایان

جمعه

-

-

 

سالن بدنسازی پردیس دانشگاه

روزهاي هفته

20- 18

22- 20

شنبه

بدنسازی بانوان

بدنسازی کارکنان دانشگاه برادران

يكشنبه

بدنسازی آزاد آقایان

دوشنبه

بدنسازی بانوان

سه شنبه

بدنسازی آزاد آقایان

چهارشنبه

بدنسازی بانوان

پنجشنبه

بدنسازی آزاد آقایان

جمعه

-

-

 

استخر پردیس  دانشگاه

روزهاي هفته

9:15-8

10:45-9:30

12/15-11

12/30-10/45

15/15-14

16/45-15:30

18:15-17

19:45-18:30

21:15-20

22:45-21:30

شنبه

بانوان

آموزش شنا آزاد بزرگسال

آموزش شنا خردسال

آموزش شنا آزاد بزرگسال

استراحت

نظافت

تربيت بدني دختران

آب درماني بانوان

آموزش خصوصی شنا

تمرين تيم دانشجويان دختر

آموزش كاركنان بانوان

هيئت علمي

بانوان

يكشنبه

آقایان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

استراحت

نظافت

تربيت بدني پسران

آب درماني آقایان

سانس آموزش خصوصی

تمرين تيم دانشجويان پسر

آموزش كاركنان آقایان

هيئت علمي

آقايان

دوشنبه

بانوان

آموزش شنا آزاد بزرگسان

آموزش شنا خردسال

آموزش شنا آزاد بزرگسال

استراحت

نظافت

تربيت بدني دختران

آب درماني بانوان

آموزش خصوصی شنا

تمرين تيم دانشجويان دختر

آموزش كاركنان بانوان

هيئت علمي

بانوان

سه شنبه

آقایان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

استراحت

نظافت

تربيت بدني پسران

آب درماني آقایان

سانس آموزش خصوصی

تمرين تيم دانشجويان پسر

آموزش كاركنان آقایان

هيئت علمي

آقايان

چهارشنبه

بانوان

آموزش شنا آزاد بزرگسال

آموزش شنا خردسال

آموزش شنا آزاد بزرگسال

استراحت

نظافت

تربيت بدني دختران

آب درماني بانوان

آموزش خصوصی شنا

تمرين تيم دانشجويان دختر

آموزش كاركنان بانوان

هيئت علمي

بانوان

پنجشنبه

آقایان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

آموزش خردسالان

استراحت

نظافت

تربيت بدني پسران

تفریحی دفتر نهاد

تفریحی ایثارگران

تفریحی دانشجویان فعال فرهنگی /بسج /ورزشی

آموزش كاركنان آقایان

هيئت علمي

آقايان

جمعه

نظافت كلي استخر

-

تفریحی کارکنان تربیت بدنی

نفرات برتر رشته های فعال دختران

-

نفرات برتر رشته های فعال پسران

 


استخر علوی دانشگاه

روزهاي هفته

15/9- 8

45/10- 30/9

15/12-11

45/13- 30/12

15/15-14

45/16-30/15

15/18-17

45/19-30/18

15/21-20

شنبه

آموزش عمومي بانوان

مدرسه دانشگاه  دختر

مدرسه دانشگاه  دختر

استراحت آب

نظافت

آب درماني بانوان

تفريحي بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش كاركنان بانوان

يكشنبه

آموزش عمومي آقايان

مدرسه دانشگاه  پسر

مدرسه دانشگاه  پسر

استراحت آب

نظافت

آب درماني آقايان

تفريحي

آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش كاركنان آقايان

دوشنبه

آموزش عمومي بانوان

مدرسه دانشگاه  دختر

مدرسه دانشگاه  دختر

استراحت آب

نظافت

آب درماني بانوان

تفريحي بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش كاركنان بانوان

سه شنبه

آموزش عموميآقايان

مدرسه دانشگاه  پسر

مدرسه دانشگاه  پسر

استراحت آب

نظافت

آب درماني آقايان

تفريحي

آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش كاركنان آقايان

چهارشنبه

آموزش عمومي بانوان

مدرسه دانشگاه  دختر

مدرسه دانشگاه  دختر

استراحت آب

نظافت

آب درماني بانوان

تفريحي بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش آزاد بانوان

آموزش كاركنان بانوان

پنجشنبه

آموزش عموميآقايان

مدرسه دانشگاه  پسر

مدرسه دانشگاه  پسر

استراحت آب

نظافت

آب درماني آقايان

تفريحي

آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش آزاد آقايان

آموزش كاركنان آقايان

جمعه

نظافت كلي استخر