برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت مختص كاركنان معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 

جهت اطلاع از دوره هاي آموزشي سال 1394 كليك نماييد.