جهت ثبت نام و درخواست اردوهاي درون استاني و برون استاني با اداره امور فرهنگي و فوق برنامه - جناب آقاي مرتضي شاهي تماس حاصل نمائيد.

 

33317344- 076