برگزاري کلاس هاي ادبي- هنري در دانشکده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي- سال 1395

 

1-    کلاس شعر کلاسيک

2-    کلاس شعر نو

3-    کلاس داستان نويسي

 

مسئول برگزاري و هماهنگي كلاس ها: جناب آقاي راجي - 33317344-076

 

1- کلاس شعر کلاسيک: اين کلاس روز هاي دوشنبه توسط استاد برجسته استاني و کشوري آقاي عبدالحسين انصاري برگزار مي گردد.

 

 

2- کلاس شعر نو: اين کلاس روز هاي سه شنبه توسط استاد والا، استاد برجسته استاني و کشوري برگزار مي گردد.


 

3- کلاس داستان نويسي: اين کلاس روز هاي چهارشنبه توسط استاد سرکار خانم ماندگاري برگزار مي گردد.

 

 

4- نشست: استاد سرني زاده با کانون هنر هاي نمايشي جهت تشکيل گروه تئاتر دانشجويي