بیمه حوادث

شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل می باشد.

کارت بیمه حوادث، سالانه برای هر دانشجو صادر می گردد.