وام علوی

به منظور حمایت از دانشجویان روزانه مستعد، کم بضاعت مناطق کمتر توسعه یافته و بر اساس تفاهم نامه مشترک بنیاد علوی با صندوق رفاه دانشجویان وام تحصیلی بنیاد با شرایط خاص (طبق دستور العمل)  پرداخت می گردد.

دانشجویان مجرد هر ترم 6.000.000 ریال

دانشجویان متاهل هر ترم 8.000.000 ریال