وام ودیعه مسکن

به دانشجویان میهمان و یا جدای از همسر ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه رسمی (دارای کد رهگیری ) ارایه نمایند فقط برای یکباردر هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

به دانشجویان مقطع کاردانی کارشناسی و دکترای حرفه ای بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و رعایت ضوابط ودیعه مسکن پرداخت میگردد.

به دستیاران تخصصی و PHD و کارشناسی ارشد بلافاصله بعد از شروع تحصیل و رعایت ضوابط ودیعه مسکن پرداخت می  گردد.

ودیعه مسکن به دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و دکترای حرفه ای 40.000.000 ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته PHD و دستیاران تخصصی 60.000.000 ریال تعلق می گیرد.

تذکر همه تسهیلات اعطایی به استثناء ودیعه مسکن نخبگان مشمول 4 درصد کارمزد می گردند.