وام مسکن

وام مسکن به دانشجویان نیمسال اول تعلق نمی گیرد.

اين وام مشمول 4 درصد کارمزد می باشد.

وام مسکن صرفا به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند  در صورت ارایه اجاره نامه رسمی (دارای کد رهگیری) با رعایت سایر ضوابط پرداخت می گردد.

وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 850.000 ریال و دانشجویان متاهل 1.100.000 ریال می باشد