وام تحصیلی


وام تحصیلی به دانشجویان نیمسال اول تعلق نمی گیرد.

اين وام مشمول 4 درصد کارمزد می باشد.

 

ميزان وام تحصيلي

وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 750.000 ریال و دانشجویان متاهل 980.000 ریال می باشد.

تبصره- به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 400.000 ریال حق اولاد تعلق می گیرد